Νεα

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο δίκτυο 24 ευρωπαικών ιδρυμάτων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τα 24 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια τα οποία θα δεχτούν συνολική οικονομική υποστήριξη 7 εκατομμυρίων ευρώ το καθένα και θα προστεθούν στα πρώτα 17, τα οποία έχουν ήδη επιλεγεί το 2019. Η χρηματοδότηση θα έρθει μέσω των προγραμμάτων Erasmus+ και Horizon 2020 για διάστημα 3 ετών, με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας, της συμπερίληψης, της ψηφιοποίησης και της ελκυστικότητας της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Στα 24 νέα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια περιλαμβάνονται και αυτό που συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σε άλλες τρεις συμπράξεις συμμετέχουν άλλα τρία ελληνικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης: το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πολυτεχνείο Κρήτης. Τα τέσσερα αυτά Ιδρύματα προστίθενται στα τρία ελληνικά Ιδρύματα (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Γεωπονικό Πανεπιστήμιο), που ήδη συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια από το 2019.

Τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια είναι συμπράξεις Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης από όλη την ΕΕ που ενώνονται προς όφελος των μαθητών, των εκπαιδευτικών και της κοινωνίας. Επιλεγμένα από 62 αιτήσεις, τα 24 νέα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια περιλαμβάνουν 165 Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης από 26 κράτη μέλη και άλλες χώρες που μετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+.

Στόχος είναι η συνεργασία μεταξύ των Ιδρυμάτων, των φοιτητών και του προσωπικού τους και η συνένωση διαδικτυακών και φυσικών πόρων, μαθημάτων, εμπειρογνωμοσύνης, δεδομένων και υποδομών.